30. สถิติคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า

ข้อมูลตัวชี้วัด “สถิติคดีเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า”

สำหรับสถิติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า 679 คดี สามารถตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางได้ 10,426 ตัว และตรวจยึดซากสัตว์ป่าได้ 3,165 ซาก โดยมีจำนวนคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวน 570 คดี เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนคดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2563ก)

 สถิติคดีตรวจปราบปรามการกระทำเกี่ยวกับสัตว์ป่า พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล